Privatumo politika

„Venckai Venckuose“ privatumo politika

Mes parengėme privatumo politiką, kuria siekiame užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą bei skaidrų jų tvarkymą.

Joje yra nurodyta, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos gauname, kokios yra Jūsų teisės ir kaip jos įgyvendinamos.

Bendri duomenų valdytojai

Jūsų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojai:

UAB „ AR Šiauliai“

Juridinio asmens kodas: 163318017

Adresas: Kintų g. 6, LT-96348, Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Tel.nr:. +370 689 78341

El. paštas: info@venckaivenckuose.lt

Toliau duomenų valdytojai vadinami VENCKAI VENCKUOSE arba mes

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba, kurią galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių: vardą, pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis fizinius, fiziologinius, genetinius psichinius, ekonominius, kultūrinius, socialinius asmens tapatybės požymius.

Duomenų subjektas –  asmuo, kuris naudojasi VENCKAI VENCKUOSE paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi interneto svetainėje www.venckaivenckuose.lt, kreipiasi į VENCKAI VENCKUOSE  dėl prekių/paslaugų ar kitais tikslais, taip pat kandidatas, dalyvaujantis atrankose į VENCKAI VENCKUOSE skelbiamas darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo

Reglamentas  – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – VENCKAI VENCKUOSE interneto tinklalapis www.venckaivenckuose.lt

Šioje privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos pagal reglamento nuostatas

Bendrosios nuostatos

Šia privatumo politika mes informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikiama ir kitose sutartyse: pirkimo – pardavimo ir kt.

Naudodamiesi VENCKAI VENCKUOSE paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydami užklausos ar rezervacijos formas, tęsdami naršymą Svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

Asmens duomenų tvarkymo principai

VENCKAI VENCKUOSE asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių, VENCKAI VENCKUOSE teisinių santykių su duomenų subjektu ir kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ar naudojasi paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi Svetainėje ar kreipiasi į VENCKAI VENCKUOSE.

Jūsų asmens duomenys tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui  – siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti Asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai, kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Kaip mes gauname asmens duomenis

Asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, šiais atvejais:

 • Svetainėje užpildote užklausos ar rezervacijos formas;
 • atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą, su įdarbinimu susijusią informaciją;
 • pateikiate užsakymą VENCKAI VENCKUOSE teikiamoms paslaugoms įsigyti;
 • kitu būdu kreipiatės į VENCKAI VENCKUOSE;
 • bendraujate su VENCKAI VENCKUOSE per socialinius tinklus ar tiesiog sekate VENCKAI VENCKUOSE veiklą socialiniuose tinkluose;
 • VENCKAI VENCKUOSE Jums teikia paslaugas.

Jūsų asmens duomenis galime gauti netiesiogiai:

 • iš Jūsų kelionių agento ar kito asmens, kuris užsako Jums VENCKAI VENCKUOSE teikiamas paslaugas;
 • iš socialinės žiniasklaidos platformų ar internetinių apžvalgų;
 • iš VENCKAI VENCKUOSE duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių.

Asmens duomenys gali būti generuojami, kai naudojatės paslaugomis ar dėl jų teiraujatės  – skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas, apsilankote Svetainėje.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad neturėdami Jūsų Asmens duomenų, tam tikrų veiksmų – suteikti paslaugų, parduoti prekių ar išrašyti sąskaitų, negalėsime atlikti.

ASMENS DUOMNEŲ GAVĖJAI

Duomenų be Jūsų sutikimo mes neteikiame kitiems asmenims, išskyrus:

 • ginčo atveju – teisines paslaugas VENCKAI VENCKUOSE teikiantiems asmenims;
 • auditoriams, kitiems konsultantams;
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams, rezervacijų paslaugų teikėjams;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau kituose Jums pateiktuose ar su Jumis sudarytuose dokumentuose.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

VENCKAI VENCKUOSE Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais: paslaugų/prekių užsakymo ir teikimo, tiesioginės rinkodaros, klientų aptarnavimo, kambarių rezervavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos, Svetainės tobulinimo, VENCKAI VENCKUOSE žinomumo skatinimo, svečių nuomonės analizės, skundų nagrinėjimo, paslaugų tobulinimo, (įskaitant svečių elgsenos stebėseną), turto ir asmenų apsaugos tikslus, vidaus administravimo, skolų išieškojimo ir administravimo, teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, santykių su klientais ir partneriais palaikymo, buhalterinės apskaitos, sutarčių administravimo ir vykdymo, užklausų administravimo, darbuotojų paieškos tikslais.

Venckai Venckuose tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais VENCKAI VENCKUOSE gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos:

 • duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, amžius;
 • tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta;
 • telefono numeris, el. paštas, adresas, parašas, IP adresas;
 • įsigyjama paslauga/ prekė, papildomai užsakytos paslaugos;
 • įsiregistravimo ir išsiregistravimo VENCKAI VENCKUOSE viešbutyje data, rezervacijos numeris, informacija apie kartu gyvenančius asmenis;
 • svetainės naršymo istorija ir data;
 • kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui,
 • atsiliepimai ir VENCKAI VENCKUOSE įvertinimai socialinės žiniasklaidos priemonėse;
 • vaizdo įrašai, kitos duomenų kategorijos.

VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKYMAS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS, VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU

Mes vykdome vaizdo stebėjimą mūsų bendro naudojimo patalpose, siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto VENCKAI VENCKUOSE ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo stebėjimą mes organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga VENCKAI VENCKUOSE teritorija (patalpa, patalpos dalis). Stebimas mūsų pokylių salės patalpų vidus ir įėjimai.

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., taip pat mūsų svečių kambariuose nevykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba VENCKAI VENCKUOSE darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar VENCKAI VENCKUOSE turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti Jūsų prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su Jumis ir tokių vaizdo įrašų duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų ar teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje VENCKAI VENCKUOSE patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas, atsakingas VENCKAI VENCKUOSE darbuotojas, teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūsų prašymu, gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, vaizdo įrašas Jūsų arba VENCKAI VENCKUOSE laikmenoje.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Pateikdami mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, galite sutikti arba nesutikti, kad šie Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo atvertas jis ar jame esanti nuoroda.

Gavę Jūsų sutikimą, mes siųsime Jums informaciją VENCKAI VENCKUOSE ir kitų susijusių įmonių siūlomas paslaugas ir prekes.

Jei Jūs iš mūsų jau įsigijote prekę ar rezervavote/įsigijote paslaugas, taip pat jeigu esate su mumis sudarę sutartį ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių prekių ar paslaugų. Tokiu atveju Jūs bet kada galite atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums el. paštu info@venckaivenckuose.lt arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš VENCKAI VENCKUOSE gauto naujienlaiškio apačioje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIKSLAIS SUSIJUSIAIS SU COVID-19 GALIOJANČIAIS RIBOJIMAIS

Jei lankotės VENCKAI VENCKUOSE restorano pirtyje, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę ir telefono numerį. Minėti duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, nebūsite įleidžiami į VENCKAI VENCKUOSE pirtį.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis tvarkysime sutarties, paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo sutarties, paslaugų teikimo pasibaigimo arba santykių pabaigos, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius VENCKAI VENCKUOSE reikalavimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų subjekto sutikimo pagrindu VENCKAI VENCKUOSE tvarko asmens duomenis nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo ne ilgiau nei 5 metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdama duomenų subjektui pranešimus apie panašias VENCKAI VENCKUOSE prekes ar paslaugas teisėto intereso pagrindu, VENCKAI VENCKUOSE tvarko asmens duomenis sutarties su duomenų subjektu galiojimo metu ir 3 metus po sutarties pabaigos ar prekės/paslaugos įsigijimo (vienkartinio prekės/ paslaugos pirkimo atveju) arba iki tol, kol duomenų subjektas paprieštarauja dėl tokių VENCKAI VENCKUOSE pranešimų gavimo.

Kandidatų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją VENCKAI VENCKUOSE, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Telefoninių pokalbių įrašus, daromus aptarnavimo gerinimo tikslu, VENCKAI VENCKUOSE saugo ne ilgiau nei 14 dienų

Svečių elgsenos stebėsenos metu surinktus duomenis paslaugų tobulinimo ir pritaikymo prie svečių poreikių tikslais VENCKAI VENCKUOSE tvarko ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio kontakto su duomenų subjektu.

Mokėjimų kortelių duomenys yra saugoma 1000 dienų.

Jūsų asmens duomenis, gautus per socialinės žiniasklaidos platformas arba internetines apžvalgas siekiant išnagrinėti Jūsų skundus ar reaguoti į teigiamus atsiliepimus apie mus, stebėti savo reputaciją internete, tam, kad šių priemonių pagalba galėtume įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę, VENCKAI VENCKUOSE tvarko ne ilgiau kaip 1 metus nuo tokių duomenų surinkimo.

Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis, asmens duomenys, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), tokiu atveju saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius VENCKAI VENCKUOSE reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys gauti vykdant Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais saugomi ir tvarkomi ne ilgiau nei 21 dieną nuo tokių duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu:

 • žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz., telefonu);
 • raštu (elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra laikytina, kaip teikiama raštu).

Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Jūs turite šias teises susijusias su  asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą
 • teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui;
 • teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

KREIPIMOSI Į VENCKAI VENCKUOSE TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet kopijos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

SLAPUKAI

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl.cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas, išsaugoti Jūsų užbaigtas ar nebaigtas rezervacijas, kad galėtumėte prie jų vėliau sugrįžti. Slapukai leidžia VENCKAI VENCKUOSE teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu VENCKAI VENCKUOSE Svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai, mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Jei Jūsų sutikimą gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
cookielawinfo Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu iki interneto svetainės lango uždarymo
catAccCookies Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti. Įėjimo į puslapį metu 60 dienų
Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
-ga Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 2 metai
-gat Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Pirmo apsilankymo metu 1 minutė
-gid Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 24 val.
-NID Slapukas naudojamas įmonės Google rodyti personalizuotą reklama Google įmonės svetainės priklausomai nuo prieš tai atliktos paieškos. Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 6 mėn.